Obowiązkowy wpis do rejestru podmiotów leczniczych dla fizjoterapeutów prowadzących własną działalność

Z treści przepisów ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wynika, iż fizjoterapeuta wykonujący swój zawód w ramach działalności gospodarczej jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

prawo medyczne

Jakie są tego konsekwencje?

Przede wszystkim, by rozpocząć wykonywanie zawodu fizjoterapeuta musi spełnić szereg wymogów, określonych nie tylko w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty, ale również w innych aktach prawnych, w tym w przepisach ustawy o działalności leczniczej. Art. 27 cyt. ustawy stanowi, iż jako przedsiębiorca ( podmiot leczniczy ) ma on obowiązek:

 1. posiadać pomieszczenia lub urządzenia odpowiadając aktualnym wymaganiom normatywnym;

 2. używać i utrzymywać wyroby medyczne, systemy lub zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych – zgodne z uregulowaniami ustawy o wyrobach medycznych

 3. zapewniać udzielanie świadczeń wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz

 4. zawrzeć umowę ubezpieczenia OC

  Powyższe wymogi w mniejszym lub większym stopniu zapewne wiele osób spełniało jeszcze przed wejściem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

  Istotną nowością jest natomiast obowiązek wpisu do rejestru podmiotów leczniczych. Od dnia 30 maja 2016 r. każdy fizjoterapeuta zanim rozpocznie wykonywanie działalności gospodarczej musi uzyskać wpis do w/w rejestru. Rejestr ten jest jawny, a prowadzą go wojewodowie właściwi ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego.

Wniosek o wpis do do rejestru składa się elektronicznie oraz lista i dane adresowe podmiotów rejestrujących dostępne są na stronie: www.rpwdl.csioz.gov.pl

W treści wniosku należy podać:

 1. imię i nazwisko, nazwę albo firmę;

 2. adres siedziby albo miejsca zamieszkania;

 3. adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;

 4. formę organizacyjno-prawną;

 5. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

 6. nazwę zakładu leczniczego oraz wykaz jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

 7. numer REGON;

 8. Numer Identyfikacji Podatkowej ( NIP );

 9. dane podmiotu tworzącego – w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą

Do wniosku należy również dołączyć oświadczenie o następującej treści:

oświadczam,że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;

 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U z 2016 r. poz. 1638 ).”

Należy pamiętać, iż wniosek o wpis do rejestru podlega opłacie równej 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, co na dzień dzisiejszy wynosi 428 zł. Opłacie w wysokości 50% opłaty za wpis podlegają również wpisy wszelkich zmian w rejestrze.

Opisany wyżej obowiązek rejestracji dotyczy nie tylko nowych przedsiębiorców, ale także fizjoterapeutów, którzy prowadzili działalność gospodarczą polegająca na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych w dniu wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Zgodnie z treścią art. 143 ust. 3 cyt. ustawy osoby te powinny w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów leczniczych, pod rygorem utraty prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Read the latest car news and check out newest photos, articles, and more from the Car and Driver Blog.

Written by rpr Magdalena Muzyk

radca prawny specjalista z zakresu prawa medycznego, prawa pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *