Jak reklamować usługi fizjoterapeutyczne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami fizjoterapeuta prowadzący prywatną praktykę,       ( np. jako przedsiębiorca lub w formie stowarzyszenia lub fundacji ) jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ustawa ta na nakłada na niego wiele obowiązków, m.in. obowiązek informacyjny.

prawo dla fizjoterapeutów

Z treści art. 14 ust. 1 wynika, iż fizjoterapeuta wykonujący działalność leczniczą podaje do publicznej wiadomości informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. I tu pojawia się problem. Należy bowiem zaznaczyć, iż każda reklama zawiera w sobie element nie tylko komercyjny, ale również informacyjny. Jak więc otrzeć do potencjalnych pacjentów zwłaszcza teraz, gdy rynek usług medycznych intensywnie się rozwija i pojawia się coraz więcej placówek świadczących usługi fizjoterapeutyczne? Szerokie pole możliwości marketingowych daje też internet.

Cyt. przepis nie określa w jaki sposób powinien być realizowany obowiązek informowania. W przepisach brak jest też definicji reklamy działalności leczniczej. Brak jest również ugruntowanego orzecznictwa i wypracowanego stanowiska sądów w tej sprawie. Pomocna może okazać się jedynie wiedza encyklopedyczna. Słownik języka polskiego podaje, iż reklama jest „działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług” (zob. Słownik języka polskiego, Warszawa 2006).

Zdaniem komentatorów podmioty lecznicze nie mogą zachęcać do skorzystania z oferowanych przez nich usług, powinny podawać do publicznej wiadomości jedynie informacje obiektywne. ( vide: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, wyd. II, LEX 2014 ). Ich zdaniem zakazane jest publiczne informowanie o rabatach, zniżkach, o wysokiej jakości używanego sprzętu medycznego, porównywanie się do konkurencji itp. Z kolei M. Paszkowska zwraca uwagę, by w treści udostępnianych publicznie informacji podmioty publiczne ( a więc również i fizjoterapeuci ) wystrzegały się zwrotów takich jak: „najlepszy” (sprzęt, specjalista), „najtańszy”, „najnowocześniejszy”, „najkrótsze” (terminy), i zbliżonych zakresowo przysłówków (np. „najtaniej”, „najszybciej”). (…)Informacja o świadczeniach zdrowotnych ma mieć charakter neutralny, tj. zawierać tylko suche fakty, obejmujące rodzaje wykonywanych świadczeń. ( M. Paszkowska, Normatywne ograniczenia reklamy związanej z działalnością leczniczą.)

Co z powyższego wynika?

Pomimo iż Trybunał Sprawiedliwości stanął na stanowisku, iż daleko idące ograniczenia w reklamowaniu usług medycznych mogą naruszać zasadę swobody działalności gospodarczej, ( wyrok z 17 lipca 2008 r., sygn. akt C-500/06 ) to przy publicznym udostępnianiu informacji o oferowanych usługach medycznych należy być ostrożnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami naruszenie powyższego zakazu reklamy stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 147a kodeksu wykroczeń, zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Co więcej czyn ten został również spenalizowany w ustawie o zakazie nieuczciwej konkurencji. Przy dzisiejszej dużej konkurencji na rynku usług medycznych fizjoterapeuci prowadzący prywatną praktykę nie powinni biernie czekać na klienta, a próbować dotrzeć do niego z informacją, dbając by informacja ta była jak najbardziej obiektywna.

Read the latest car news and check out newest photos, articles, and more from the Car and Driver Blog.

Written by rpr Magdalena Muzyk

radca prawny specjalista z zakresu prawa medycznego, prawa pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *