Porozumienie o wykonywaniu władzy rodzicielskiej

Porozumienie rodziców regulujące  ich kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Jedną z ostatnich nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mającą na celu dostosowanie jego przepisów do prawodawstwa innych krajów Unii Europejskiej, do art. 58 KRiO został dodany § 1a. Z treści tego przepisu wynika, iż sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie o wykonywaniu władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem.  Porozumienie to winno uwzględniać przede wszystkim dobro dziecka oraz współdziałanie rodziców w istotnych sprawach dziecka.

Przepisy nie wskazują formy w jakiej porozumienie winno zostać sporządzone, tak więc może ono być:

– ustnie złożone do protokołu rozprawy

– sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez obojga małżonków

– przedłożone na rozprawie przez jedną ze stron ustnie lub pisemnie i zaakceptowane przez drugą stronę

Wskazać należy, iż pomocą w sporządzaniu porozumienia służą ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne,  w praktyce sprawdza się tutaj również instytucja mediacji.

Co powinno się znaleźć w takim porozumieniu?

W praktyce spotyka się zróżnicowane porozumienia począwszy od bardzo ogólnych, liberalnych, do szczegółowo regulujących obowiązki każdego z rodziców względem dziecka oraz ilość dni świąt spędzanych z dzieckiem.

Strony mają tutaj dużą swobodę, gdyż poza ogólnym sformułowaniem, iż  małżonkowie winni przedstawić sądowi porozumienie w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej, przepis nie zawiera żadnych wskazówek, co do sposobu jego sporządzenia. Pomocne przy jego sporządzaniu są obowiązki rodziców wymienione w rozdziale II KRiO zatytułowanym „Stosunki między rodzicami a dziećmi”, zwłaszcza przepisy regulujące władzę rodzicielską oraz kontakty z dzieckiem. Kierować się trzeba oczywiście w pierwszej kolejności dobrem dziecka. Treść porozumienia może winna określać:

–          sposób wykonywania praw i obowiązków każdego z rodziców względem dziecka,

–          sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem dziecka w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej

– formy utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Należy zwrócić uwagę, iż nie  można w planie wychowawczym zawierać postanowień regulujących obowiązek alimentacyjny.

Propozycję opracowanego porozumienia rodzice przedstawiają sądowi. Ten nie jest jednak związany przedstawionym przez nich planem wychowawczym. Wydając orzeczenie sąd winien kierować się przede wszystkim  dobrem dziecka i winien w tym celu przeprowadzić postępowanie dowodowe. W Porozumienie małżonków o sposobie utrzymywania kontaktów  z dzieckiem po rozwodzie nie zwalnia sądu z obowiązku  orzeczenia o tych kontaktach w wyroku rozwodowym ( uchwala SN 05.06.2012, sygn. akt III CZP 72/11 ).  Treść porozumienia zaaprobowanego przez sąd winna być zamieszczona w sentencji wyroku. W świetle przytoczonego wyroku niedopuszczalne jest bowiem odwoływanie się do jego treści jako załącznika.

Powyższe oznacza, iż wszelkie późniejsze zmiany  w wykonywaniu władzy rodzicielskiej oraz dotyczące kontaktów rodziców z dzieckiem wymagać będą wydania przez sąd rodzinny odpowiedniego orzeczenia. Oczywiście  strony mogą też wprowadzać wspólnie uzgodnione zmiany do treści porozumienia w  sposób nieformalny.

Magdalena Muzyk, radca prawny