Czy można żądać obniżenia alimentów?

Alimenty raz zasądzone przez sąd nie są ostateczne i ich wysokość może ulec zmianie. Zależy to przed wszystkim od zmieniających się okoliczności. Zgodnie z treścią art. 138 KRiO okolicznościami uzasadniającymi złożenie w sądzie wniosku o obniżenie alimentów mogą być:

względy ekonomiczne np. utrata pracy, kryzys na rynku pracy i obiektywne trudności ze znalezieniem nowego zatrudnienia

założenie przez uprawnionego nowej rodziny

pogorszenie stanu zdrowia

gdy dziecko częściej przebywa u zobowiązanego niż u drugiego z rodziców

polepszenie sytuacji materialnej uprawnionego

Pozew o obniżenie alimentów należy złożyć w sądzie rejonowym w wydziale rodzinnym właściwym według miejsca zamieszkania dziecka. Należy podać kwotę o jaką żąda się obniżenia alimentów, w uzasadnieniu należy podać, iż od daty ostatnio zasądzonych alimentów nastąpiła zmiana stosunków. Nie będzie uzasadnione powództwo o obniżenie alimentów jeżeli zobowiązany świadomie podjął mniej płatną pracę. Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, iż „ istnienie ważnego powodu do zmiany zatrudnienia na mniej zyskowne, powodujące zmniejszenie się zarobków zobowiązanego do alimentacji, może stanowić podstawę do żądania obniżenia alimentów na podstawie art. 138 KRiO, chyba że pogorszeniu sytuacji zarobkowej zobowiązanego do alimentacji odpowiada równoznaczny wzrost potrzeb uprawnionych do alimentacji, a zasądzone na rzecz uprawnionych alimenty nie przekraczają możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.” ( vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1973 r., sygn. akt III CRN 6/73 ).

Magdalena Muzyk, radca prawny