Urlop po przejściu z zatrudnienia tymczasowego na umowę o pracę

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych zostały uregulowane odrębnie w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, nie mają do nich zastosowania przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z brzmieniem art. 17 cyt. ustawy pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Wymiar urlopu nie jest uzależniony od stażu pracy pracownika.

W literaturze przedmiotu ugruntowany jest pogląd, iż przez miesiąc pracy należy rozumieć, na podstawie art. 114 k.c., 30 dni, co oznacza, iż jeżeli pracownik był zatrudniony przez agencje pracy tymczasowej przez 38 dni nie nabędzie on prawa do urlopu. ( vide: A. Sobczyk, Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz, Zakamycze 2005 ).

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż w praktyce może się zdarzyć sytuacja, iż wymiar urlopu pracownika w pierwszym roku pracy wyniesie aż 24 dni.

W przypadku przejścia w trakcie roku kalendarzowego z zatrudnienia w ramach umowy o pracę tymczasową na „zwykłą” umowę o pracę, pracownikowi nie będzie przysługiwał urlop za okres, za który wykorzystał on urlop u poprzedniego pracodawcy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów. Z powyższego wynika, iż jeżeli pracownik u poprzedniego pracodawcy wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż mu przysługiwał zgodnie z zasadą proporcjonalności, to za okresy, na które przypada nadwyżka, nie będzie miał prawa do urlopu w agencji pracy tymczasowej. ( vide: A. Sobczyk Komentarz do art. 17 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, LEX 2012 ).

Natomiast w przypadku zatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę w trakcie roku kalendarzowego przysługuje mu, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, urlop w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego u niego okresu. W praktyce może się zdarzyć sytuacja, iż pracownik w danym roku kalendarzowym otrzyma więcej urlopu niż przewidują to przepisy kodeksu pracy. Wynika to z tego, iż urlop jaki pracownik nabył w agencji pracy tymczasowej nie podlega regulacjom kodeksu pracy, a regulacjom szczególnym. Jak wskazuje K. Wrońska-Zblewska „argumentem przemawiającym za taką interpretacja jest fakt, że możliwa jest sytuacja, w której pracownik tymczasowy, który nie posiada jeszcze 1-letniego stażu pracy w ciągu roku pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika nabędzie 24 dni urlopu wypoczynkowego, a nie 20 jak stanowi kodeks pracy.” ( vide: K. Wrońska-Zblewska, Urlop wypoczynkowy, Serwis Prawno-Pracowniczy, 1/2007 ).

Tak więc urlop pracownika tymczasowego łącznie z „zwykłym” urlopem może przekroczyć, w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu należny pracownikowi według przepisów kodeksu pracy.