Naliczanie urlopów po zmianie pracy

Zgodnie z brzmieniem art. 155.1 k.p. kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:
1. u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;
2. u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:
a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Z treści przepisu zawartego w art. 155.2 § 2 k.p. wynika, iż niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Uprawnienie do kolejnych dni urlopu pracownik nabywa „z góry”, tj. z pierwszym dniem terminów przypadających w ciągu kolejnych miesięcy zatrudnienia. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy przypada w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca. Tak więc miesiąc taki nie będzie miał żadnego wpływu na wymiar urlopu u kolejnego pracodawcy.
W praktyce może się zdarzyć, że dotychczasowy pracodawca nieprawidłowo naliczył urlop, np. za krótszy okres niż należało. Co wtedy? Otóż na nowego pracodawcę nie przechodzi obowiązek udzielenia urlopu w niewykorzystanego do dnia rozwiązania stosunku pracy z poprzednim pracodawcą. W orzecznictwie zwraca się uwagę, iż pracodawcy mogą zawrzeć porozumienie na podstawie którego nowy pracodawca, za zgodą pracownika, zobowiąże się do udzielenia mu takiego urlopu w naturze.

Natomiast w przypadku sytuacji odwrotnej, gdy pracownik wykorzystał u dotychczasowego pracodawcy urlop wypoczynkowy w wyższym wymiarze niż mu przysługiwał, u nowego pracodawcy będzie on miał prawo do urlopu w przysługującym mu wymiarze, tj. pomniejszony o tę cześć urlopu, którą pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy ponad przysługujący mu wymiar wynikający z okresu pracy.

Magdalena Muzyk
radca prawny