Czy w umowie o pracę mogą być wskazane dwa miejsca świadczenia pracy?

Kwestia prawidłowego określenia w umowie o prace miejsca wykonywania pracy jest niezwykle istotna zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika. Dla tego pierwszego prawidłowe określenia ruchomego miejsc pracy pozwala na wyeliminowanie obowiązku płacenia pracownikowi należności z tytułu  podróży służbowych, natomiast dla tego drugiego nieprawidłowe wskazanie w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy daje podstawę do żądania wypłaty diety  za podróże służbowe.

Tak więc, jak się okazuje miejsce świadczenia pracy jest jednym z istotnych elementów umowy o pracę. Przepisy przyznają stroną dużą swobodę w jego określaniu. Nigdzie nie ma ograniczenia, aby było ono określone wyłącznie poprzez wskazanie jednego sztywnego miejsca. Nie ma przeszkód, by było ono określone jako stałe bądź zmienne miejsce, nie ma też żadnych przeciwwskazań, aby jako miejsce wykonywania pracy uzgodnić dwa miasta. Stanowisko takie od dawna ugruntowane jest w orzecznictwie jak i w piśmiennictwie. Jeżeli ruchome miejsce pracy zostało właściwie określone w umowie o pracę, to stałymi miejscami świadczenia w rozumieniu art. 77.5 par. 1 k.p. będą wówczas poszczególne konkretne miejsca, do których, w granicach umowy o prace, pracownik zostaje skierowany w celu stałego świadczenia umówionego rodzaju pracy. Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, iż „nie jest podróżą służbową stałe wykonywanie zadań w różnych miejscowościach i terminach, których wyboru dokonuje każdorazowo sam pracownik w ramach uzgodnionego rodzaju pracy.” ( wyrok Sądu Najwyższego z 11.04.2001 r., sygn. akt I KN 350/00 ).

Należy jednak pamiętać, iż każdorazowo w przypadku uzgodnienia dwóch miejsc świadczenia pracy, w umowie o pracę pracodawca winien określić je w sposób prawidłowy, by w przyszłości pracownik nie  kierował przeciwko niemu roszczeń o wypłatę należności z tytułu  podróży służbowej. Pracodawca winien wskazać, w jakich dniach  pracownik ma świadczyć pracę w danej miejscowości. Wskazanie pracownikowi wykonywania pracy w  danym dniu w innej miejscowości niż zostało ustalone, powoduje obowiązek wypłaty mu świadczenia z tytułu podróży służbowej.