Fizjoterapeuta w rejestrze podmiotów leczniczych

Z treści przepisów ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wynika, iż fizjoterapeuta wykonujący swój zawód w ramach działalności gospodarczej jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Jakie są tego konsekwencje?

Przede wszystkim, by rozpocząć wykonywanie zawodu fizjoterapeuta musi spełnić szereg wymogów, określonych nie tylko w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty, ale również w innych aktach prawnych, w tym w przepisach ustawy o działalności leczniczej. Art. 27 cyt. ustawy stanowi, iż jako przedsiębiorca ( podmiot leczniczy ) ma on obowiązek:

 1. posiadać pomieszczenia lub urządzenia odpowiadając aktualnym wymaganiom normatywnym;
 2. używać i utrzymywać wyroby medyczne, systemy lub zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych – zgodne z uregulowaniami ustawy o wyrobach medycznych
 3. zapewniać udzielanie świadczeń wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz
 4. zawrzeć umowę ubezpieczenia OC

Powyższe wymogi w mniejszym lub większym stopniu zapewne wiele osób spełniało jeszcze przed wejściem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Istotną nowością jest natomiast obowiązek wpisu do rejestru podmiotów leczniczych. Od dnia 30 maja 2016 r. każdy fizjoterapeuta zanim rozpocznie wykonywanie działalności gospodarczej musi uzyskać wpis do w/w rejestru. Rejestr ten jest jawny, a prowadzą go wojewodowie właściwi ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego.

Wniosek o wpis do do rejestru składa się elektronicznie oraz lista i dane adresowe podmiotów rejestrujących dostępne są na stronie: www.rpwdl.csioz.gov.pl

W treści wniosku należy podać:

 1. imię i nazwisko, nazwę albo firmę;
 2. adres siedziby albo miejsca zamieszkania;
 3. adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
 4. formę organizacyjno-prawną;
 5. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 6. nazwę zakładu leczniczego oraz wykaz jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
 7. numer REGON;
 8. Numer Identyfikacji Podatkowej ( NIP );
 9. dane podmiotu tworzącego – w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą

Do wniosku należy również dołączyć oświadczenie o następującej treści:

„oświadczam,że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U z 2016 r. poz. 1638 ).”

Należy pamiętać, iż wniosek o wpis do rejestru podlega opłacie równej 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, co na dzień dzisiejszy wynosi 428 zł. Opłacie w wysokości 50% opłaty za wpis podlegają również wpisy wszelkich zmian w rejestrze.

Opisany wyżej obowiązek rejestracji dotyczy nie tylko nowych przedsiębiorców, ale także fizjoterapeutów, którzy prowadzili działalność gospodarczą polegająca na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych w dniu wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Zgodnie z treścią art. 143 ust. 3 cyt. ustawy osoby te powinny w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów leczniczych, pod rygorem utraty prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.