Kolizja drogowa – jak dochodzić odszkodowania za powstałe szkody.

W przypadku kolizji drogowej przysługuje nam prawo żądania odszkodowania od sprawcy szkody, a w przypadku, gdy posiada on umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – od ubezpieczyciela

Zgodnie bowiem z treścią przepisu zawartego w art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata lub uszkodzenie mienia.

W związku z powyższym powinniśmy niezwłocznie zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy kolizji drogowej. Przedstawiciel rzeczoznawcy skontaktuje się z nami, dokona oględzin pojazdu i oszacuje szkodę.

Jeżeli nie zgadzamy się z otrzymaną kwota odszkodowania mamy prawo odwołać się od decyzji firmy ubezpieczeniowej i zakwestionować sporządzony kosztorys/ocenę techniczną. Z reguły firmy ubezpieczeniowe udzielają lakonicznych odpowiedzi, utrzymują w mocy swoje decyzje i pouczają o prawie wniesienia odwołania do sądu.

W tym celu mając na uwadze, iż zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego zobowiązany jest do pełnej kompensacji szkody, winniśmy oszacować wartość uszkodzeń pojazdu. Możemy zrobić to samodzielnie bądź sporządzić kosztorys przy pomocy warsztatu lub ASO. Możemy tez naprawić samochód we własnym zakresie i wnieść o zapłatę faktury. Należy też pamiętać, iż w świetle prawa nie ma żadnych przeszkód abyśmy sprzedali nienaprawiony samochód. Obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powstaje z chwilą wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony jest od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawić. Jednakże w takiej sytuacji sugeruję, by w celu dochodzenia pełnej kwoty odszkodowania wcześniej sporządzić dokumentację fotograficzną uszkodzeń pojazdu. Z całą pewnością będzie ona pomocna biegłemu przy opracowywaniu opinii w postępowaniu sądowym.

Bezpośrednio przed wniesieniem pozwu do sądu należy też skierować do ubezpieczyciela wezwanie do wypłaty brakującej według nas kwoty odszkodowania. Zredagowanie pozwu warto zlecić radcy prawnemu, co z pewnością zagwarantuje sprawny przebieg postępowania. Praktyka wskazuje, iż warto się odwoływać, albowiem większość spraw kończy się rozstrzygnięciem korzystnym dla poszkodowanego.

Magdalena Muzyk
radca prawny